;
Zobacz jako
Sortuj po

Unia 1940-1948 Dzieje zapomnianego ruchu...

Książka prezentuje dzieje utworzonej w 1940 r. Unii – org... Książka prezentuje dzieje utworzonej w 1940 r. Unii – organizacji polityczno-wojskowej, odwołującej się do katolickiej nauki społecznej oraz polskiego mesjanizmu. Liderzy Unii pragnęli, aby stała...
€10,87 €10,00
€10,87 €10,00

Przestępczość XXI wieku

Książka porusza ważne problemy z zakresu kryminologii, pr... Książka porusza ważne problemy z zakresu kryminologii, prawa karnego i patologii społecznych. Autorzy, młodzi naukowcy z Polski i zagranicy, omówili m.in. następujące zjawiska przestępcze i patol...
€33,76 €31,06
€33,76 €31,06

Naruszenie prawa do znaku towarowego ren...

Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z naru... Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z naruszeniem prawa do znaku towarowego renomowanego w trzech systemach prawnych, tj. w prawie polskim, Unii Europejskiej i federalnym prawie am...
€33,72 €31,02
€33,72 €31,02

Swoboda wypowiedzi artystycznej Standard...

W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wyp... W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wypowiedź artystyczna, określa jej granice, a także podaje uzasadnienie jej ochrony. Analizuje również relacje wolności wypowiedzi artystyczn...
€33,64 €30,95
€33,64 €30,95

Społeczny charakter świadczeń w polskim ...

W publikacji autorka podejmuje problematykę – innych niż ... W publikacji autorka podejmuje problematykę – innych niż wynagrodzenie za pracę – świadczeń związanych z pracą o charakterze społecznym, do których wypłacania zobowiązani są w określonych sytuacj...
€33,79 €31,09
€33,79 €31,09

Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ube...

Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpiec... Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpieczeniowej, dlatego prawie wszystkie najbardziej kontrowersyjne i najgoręcej dyskutowane zagadnienia prawa ubezpieczeniowego są z nimi związ...
€33,80 €31,10
€33,80 €31,10

Policja Państwowa w województwie wołyńsk...

Książka przedstawia powstanie, organizację, stan personal... Książka przedstawia powstanie, organizację, stan personalny oraz najważniejsze kierunki działania i wyniki pracy Policji Państwowej na Wołyniu w okresie międzywojennym. Do zadań tej formacji nale...
€10,75 €9,89
€10,75 €9,89

Publicznoprawny status jednostki skrajni...

Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jedne... Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jednej strony skrajne ubóstwo negatywnie wpływa na możliwość korzystania z praw człowieka, z drugiej zaś prawa człowieka mogą się przyczynić d...
€25,91 €23,84
€25,91 €23,84

Bezpaństwowość w prawie publicznym

W książce przedstawiono fundamentalne zagadnienia dogmaty... W książce przedstawiono fundamentalne zagadnienia dogmatyki prawa publicznego dotyczące bezpaństwowości, m.in.: definicję tego pojęcia i administracyjnoprawny reżim regulujący problematykę bezpań...
€36,20 €33,30
€36,20 €33,30

Zasada jawności w sądowym postępowaniu c...

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problema... Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki zasady jawności w sądowym postępowaniu cywilnym. Autorka wykorzystuje poszczególne rodzaje i tryby sądowych postępowań cywilnych w ce...
€33,86 €31,15
€33,86 €31,15

Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezg...

Opracowanie dotyczy kwestii odpowiedzialności odszkodowaw... Opracowanie dotyczy kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej, w tym. m.in. - zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialnośc...
€33,75 €31,05
€33,75 €31,05

Zasada budzenia zaufania w ogólnym postę...

Publikacja stanowi omówienie zasady ogólnej budzenia zauf... Publikacja stanowi omówienie zasady ogólnej budzenia zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej. Przedstawiono w niej jej genezę oraz ewolucję, jak również sposoby r...
€31,13 €28,64
€31,13 €28,64