Administracja. Samorząd terytorialny

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Kontrola działalności administracji publ...

W książce kompleksowo omówiono problematykę kontroli dzia... W książce kompleksowo omówiono problematykę kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez sądy powszechne. Celem pracy jest ustalenie, czy w polskim systemie prawnym zdarzają s...
€30,96
€30,96

Realizacja przedsięwzięć infrastruktural...

Proces inwestycyjny można podzielić na etapy kończące się... Proces inwestycyjny można podzielić na etapy kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. Informacje o koniecznych decyzjach administracyjnych zostały rozproszone w poszczególnych ustawach dot...
€38,57
€38,57

Kontrola zarządcza w jednostkach samorzą...

Książka omawia najistotniejsze zagadnienia kontroli zarzą... Książka omawia najistotniejsze zagadnienia kontroli zarządczej w strukturach samorządu terytorialnego, w tym m.in.: - cele kontroli zarządczej oraz mierniki poziomu ich osiągnięcia, - poziomy f...
€33,35
€33,35

Prawne formy działania administracji pub...

Niniejsza publikacja poświęcona jest prawnym formom dział... Niniejsza publikacja poświęcona jest prawnym formom działania administracji stosowanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Problematyka ta stanowi niezwykle interesujący przedmiot badań ...
€8,48
€8,48

Samorząd terytorialny

W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia organizacj... W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym on stale podlega, w t...
€18,19
€18,19

Pozycja ustrojowa organów jednostek samo...

Publikacja porządkuje najnowszy stan wiedzy na temat pozy... Publikacja porządkuje najnowszy stan wiedzy na temat pozycji ustrojowej oraz zadań organów samorządu terytorialnego. Obejmuje zbiór artykułów będących rezultatem dyskusji prowadzonej na konferenc...
€36,23
€36,23

Samorząd terytorialny w Stanach Zjednocz...

Monografia Agnieszki Pawłowskiej niewątpliwie wypełnia do... Monografia Agnieszki Pawłowskiej niewątpliwie wypełnia dotkliwą lukę w polskojęzycznej literaturze dotyczącej amerykańskiego samorządu terytorialnego, jako że prac w języku polskim poświęconych t...
€11,18
€11,18

Kadry i płace w jednostkach samorządowyc...

Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiąz... Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszys...
€18,11
€18,11

Partycypacja społeczna w lokalnej polity...

Książka prezentuje problematykę udziału społeczeństwa w k... Książka prezentuje problematykę udziału społeczeństwa w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej. Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak: - dostęp partycypujących do informacji p...
€25,65
€25,65

Wolność zabudowy Mity a normatywna rzecz...

Książka, poruszając praktyczny wymiar koncepcji wolności ... Książka, poruszając praktyczny wymiar koncepcji wolności zabudowy, obejmuje swym zasięgiem prawne regulacje urbanistyczno-budowlane oraz ich szerszy fundament, tj. Konstytucję RP i regulacje praw...
€9,93
€9,93

Koordynacja działań lokalnych na rzecz b...

Ważki społecznie problem koordynacji lokalnych działań na... Ważki społecznie problem koordynacji lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa nie był dotąd w Polsce przedmiotem szerszego zainteresowania. Wobec niedostatecznego stanu wiedzy oraz dynamicznie r...
€13,21
€13,21

VAT w jednostkach samorządu terytorialne...

Stan prawny: 1 grudnia 2016 r. "VAT w jednostkach samo... Stan prawny: 1 grudnia 2016 r. "VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacja wraz z pierwszą korektą prewskaźnika" zawiera: przedstawienie specyfiki odliczeń podatku VAT w JS...
€38,53
€38,53

Poradnik samorządowca 2/2010 Wynagrodzen...

Poradnik Samorządowca to nowy miesięcznik, wydawany we ws... Poradnik Samorządowca to nowy miesięcznik, wydawany we współpracy z Autorami Gazety Samorządu i Administracji, który jako jedyny na rynku porusza w sposób kompleksowy zagadnienia ważne dla samorz...
€12,22
€12,22

Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej ...

Analiza finansowa odgrywa bardzo istotną rolę w zarządzan... Analiza finansowa odgrywa bardzo istotną rolę w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego. Od podmiotów sektora finansów publicznych wymaga się racjonalnego gospodarowania zasobami...
€13,07
€13,07

Studenci wobec wyborów samorządowych w l...

Praca dotyczy diagnozy i interpretacji opinii oraz oczeki... Praca dotyczy diagnozy i interpretacji opinii oraz oczekiwań studentów (często po raz pierwszy biorących udział w wyborach samorządowych) odnoszących się zarówno do przebiegu kampanii samorządowy...
€10,47
€10,47

Nauka administracji

Podręcznik prezentuje oryginalne podejście do wykładu jed... Podręcznik prezentuje oryginalne podejście do wykładu jednego z podstawowych przedmiotów studiów na wydziałach prawa i administracji. Realizacja celów nauki administracji została ukazana przez za...
€15,33
€15,33

Ustawa o pracownikach samorządowych + pł...

raktyczny komentarz do ustawy o pracownikach samorządowyc... raktyczny komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych Komentarz ten to jedyna na rynku publikacja w sposób praktyczny omawiająca poszczególne regulacje ustawy o pracownikach samorządowych,...
€43,77
€43,77

Odpowiedzialność władz publicznych w pań...

Oddawany do rąk Czytelnika tom drugi jest kontynuacją pod... Oddawany do rąk Czytelnika tom drugi jest kontynuacją podjętej już wcześniej problematyki z zakresu odpowiedzialności władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii...
€11,04
€11,04

Partnerstwo publiczno-prywatne Praktyczn...

W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane... W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane i realizowane są projekty rozwojowe związane z infrastrukturą i usługami komunalnymi. Coraz częściej sięgają do tego narzędzia gminy, pow...
€40,65
€40,65

Plan Finansowy 2017 dla jednostek budżet...

Podstawą gospodarki finansowej każdej samorządowej jednos... Podstawą gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, który stanowi część budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera zasady oprac...
€37,93
€37,93

Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich...

Ze względu na kompleksowy sposób podejścia do tematyki or... Ze względu na kompleksowy sposób podejścia do tematyki oraz wagę dobrze skonstruowanych badań empirycznych, książka jest ważnym głosem w dyskusji naukowej dotyczącej wielkości jednostek podziału ...
€7,74
€7,74

Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalne...

Książka stanowi pierwsze w Polsce opracowanie problemu be... Książka stanowi pierwsze w Polsce opracowanie problemu bezpieczeństwa pracowników socjalnych oraz agresji kierowanej do nich przez klientów. Szeroko zakrojone badania w niej zawarte nie pozostawi...
€12,80
€12,80

Projekty inwestycyjne Finansowanie, budż...

Projekty rozwojowe w skali makroekonomicznej są motorem p... Projekty rozwojowe w skali makroekonomicznej są motorem postępu cywilizacyjnego poszczególnych państw. Ich racjonalna realizacja prowadzi do rozwoju gospodarki jako całości, a także jest elemente...
€16,98
€16,98

Samorządowe konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne jako sposób angażowania osób trzeci... Konsultacje społeczne jako sposób angażowania osób trzecich w procesy decyzyjne są jedną z podstawowych form demokracji bezpośredniej wykorzystywanej na poziomie samorządowym. Stanowią one ważne ...
€25,71
€25,71