Prawo administracyjne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kodeks postępowania administracyjnego

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 24 luty 2020 r. Książka zawiera: Tekst us... Stan prawny: 24 luty 2020 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Re...
Opracowanie Zbiorowe
€2,75
€2,75

Informatyzacja polskiego postępowania pr...

Książka omawia wpływ nowych technologii na przebieg postę... Książka omawia wpływ nowych technologii na przebieg postępowania przed sądami administracyjnymi oraz wynikające z tego konsekwencje dla podmiotów je inicjujących, organów administracyjnych oraz s...
€38,08
€38,08

Administracyjnoprawne środki zapewnienia...

Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególn... Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególności sportowych imprez masowych - meczów piłki nożnej, to jedno z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zagadnień związanych z organ...
€20,64
€20,64

Standardy współczesnej administracji i p...

W opracowaniu podjęto rozważania na temat spełniania prze... W opracowaniu podjęto rozważania na temat spełniania przez prawo administracyjne i administrację publiczną standardów służących dobru wspólnemu i innym zasługującym na ochronę prawną dobrom. Auto...
€38,18
€38,18

Postępowanie administracyjne i sądowoadm...

W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji proceso... W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądó...
€20,65
€20,65

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu inform...

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustaw... W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autorzy przedstawili w książce m.in. takie zagadnienia, jak: - zasady udost...
€60,67
€60,67

Kodeks postępowania administracyjnego Ko...

W komentarzu szczegółowo omówiono procedurę administracyj... W komentarzu szczegółowo omówiono procedurę administracyjną, a w szczególności: - zasady, strukturę podmiotową i tryb postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz ...
€68,66
€68,66

Kodeks postępowania administracyjnego Or...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: styczeń 2020 r. Zbiór uwzględnia zmiany w... Stan prawny: styczeń 2020 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Kodeks postępowania administracyjnego 13.11.2019 r. - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30.10.2019 r. (Dz.U. z...
Opracowanie Zbiorowe
€18,07
€18,07

Kodeks postępowania administracyjnego ze...

Publikacja zawiera schematy i teksty ustaw: Kodeks postęp... Publikacja zawiera schematy i teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sadów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postę...
€7,73 €6,57
€7,73 €6,57

Komentarz do ustawy o mieniu zabużańskim...

Pierwszy i jedyny na rynku wydawnictw prawniczych komenta... Pierwszy i jedyny na rynku wydawnictw prawniczych komentarz do ustawy z dnia 8 VII 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypo...
€43,53
€43,53

Prawo administracyjne wyd.2/2020

Opracowanie zbiorowe
Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo admi... Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa adm...
Opracowanie zbiorowe
€20,71
€20,71

Dokument elektroniczny w ogólnym postępo...

W książce omówiono problematykę dokumentu elektronicznego... W książce omówiono problematykę dokumentu elektronicznego jako pisma, czyli zasady jego sporządzenia, wniesienia i doręczenia, a także jako dowodu, analizując reguły oceny jego mocy i wiarygodnoś...
€30,60 €26,01
€30,60 €26,01

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do l...

W komentarzu szczegółowo omówiono następujące regulacje: ... W komentarzu szczegółowo omówiono następujące regulacje: - zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, - warunki świadczonych usług, - kwalifikacje osób sprawują...
€32,79
€32,79

Prawo administracyjne

Książka obejmuje niemal całość problematyki prawa adminis... Książka obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w podręczniku m.in. zagadnienia dotyczące: - struk...
€20,52
€20,52

Administracyjnoprawne aspekty opłaty pla...

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego... Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub z...
€8,84
€8,84

Integralność prawa administracyjnego Per...

Jest to pierwsza na rynku książka dotycząca integralności... Jest to pierwsza na rynku książka dotycząca integralności prawa administracyjnego. Zagadnienie to jest aktualne zarówno w teorii, jak i w praktyce tej dziedziny, jednak do tej pory nie było przed...
€32,90
€32,90

Ochrona danych osobowych w postępowaniac...

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych... Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej ka...
€30,24
€30,24

Kodeks postępowania administracyjnego Ko...

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury adminis... Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, w szerok...
€61,38
€61,38

Integrity of administrative law

This is the first book on the market which concerns integ... This is the first book on the market which concerns integrity of administrative law. The issue is topical both in theory and in practice of this field, however, it has not been the subject of dis...
€32,89
€32,89

Prawo administracyjne Pojęcia, instytucj...

Podręcznik omawia wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady... Podręcznik omawia wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady i instytucje prawa administracyjnego, w tym m.in.: – pojęcia administracji i prawa administracyjnego, władztwa administracyjnego, władzy...
€18,02
€18,02

Decyzja reformatoryjna organu odwoławcze...

Książka przybliża konstrukcję decyzji reformatoryjnej w k... Książka przybliża konstrukcję decyzji reformatoryjnej w kontekście modelu postępowania odwoławczego obowiązującego w Kodeksie postępowania administracyjnego. Celem pracy jest ustalenie przesłanek...
€32,94
€32,94

Postępowanie administracyjne i sądowoadm...

„Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne" zo... „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne" zostało przygotowane przez zespół autorów z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Większość z nich ma b...
€17,91
€17,91

Kodeks postępowania administracyjnego

W najnowszym 33. wydaniu książki uwzględniono zmiany wyni... W najnowszym 33. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: – z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Euro...
€2,75
€2,75

Republicyzacja zadań publicznych

Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona a... Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych. Dzieło ukazuje wielorakie przykłady realizacji zadań przez podmioty prywatne, a następn...
€7,96
€7,96