Finanse publiczne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Podręcznik stanowi pierwsze całościowe opracowanie tematu... Podręcznik stanowi pierwsze całościowe opracowanie tematu finansów i prawa finansowego Unii Europejskiej. Prezentowana problematyka jest niezwykle istotna dla prawidłowego zrozumienia zagadnień p...
€15,56
€15,56

Finanse publiczne z elementami prawa pod...

Książka jest poświęcona zagadnieniom finansów publicznych... Książka jest poświęcona zagadnieniom finansów publicznych, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań stojących przed nimi. Omawia system obowiązujących podatków i opłat stanowiących dochody państwa i je...
€18,98
€18,98

System kontroli zarządczej w procesie po...

Poruszane zagadnienia omawiają zasady funkcjonowania w je... Poruszane zagadnienia omawiają zasady funkcjonowania w jednostce sektora finansów publicznych systemu kontroli zarządczej w procesie prowadzenia postępowań administracyjnych. W książce zaprezent...
€33,48
€33,48

Konstrukcja prawna wdrażanie i realizacj...

Budżet zadaniowy wprowadzony został w wielu krajach jako ... Budżet zadaniowy wprowadzony został w wielu krajach jako metoda usprawniania realizacji zadań publicznych. W większości państw Zachodnich rozważania nie koncentrują się wokół zasadności stosowani...
€11,54
€11,54

Zarys finansów publicznych i prawa finan...

Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finans... Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego (wraz z omówieniem poszczególnych podatk...
€18,20
€18,20

Instrukcje VAT w jednostkach sektora fin...

Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanow... Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki zal...
€36,16
€36,16

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony ...

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązko... W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia - wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komuni...
€38,73
€38,73

Księgowania na przełomie lat budżetowych...

Stan prawny: grudzień 2016r. Publikacja opisuje unikat... Stan prawny: grudzień 2016r. Publikacja opisuje unikatowe księgowania i wyjaśnienia dotyczące zdarzeń na przełomie 2016 i 2017 r. Książka będzie pomocna do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 201...
€33,58
€33,58

Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscyplin...

Miesięczny przegląd nowości - Nowy KSR „Środki trwałe” ... Miesięczny przegląd nowości - Nowy KSR „Środki trwałe” - Projekt ustawy o finansowaniu oświaty - Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności - Nowe rozporzą...
€16,38
€16,38

Współczesne finanse publiczne

Podręcznik składa się z pięciu części, obejmujących zasad... Podręcznik składa się z pięciu części, obejmujących zasadnicze dziedziny współczesnych finansów publicznych: sektora finansów publicznych, systemu budżetowego, finansów jednostek samorządu teryto...
€20,58
€20,58

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny

Ostatni kryzys ekonomiczny unaocznił problemy finansów pu... Ostatni kryzys ekonomiczny unaocznił problemy finansów publicznych nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy czy świata. Z pełnym przekonaniem należy stwierdzić, że zagadnienia będące...
€8,42
€8,42

Finansowanie jednostek samorządu terytor...

Wśród coraz liczniejszych publikacji dotyczących finansów... Wśród coraz liczniejszych publikacji dotyczących finansów i prawa finansowego samorządu terytorialnego, co niewątpliwie jest powodem do zadowolenia, niewiele jest takich, które przynajmniej stara...
€25,74
€25,74

Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej

Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodaro... Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodarowania składnikami majątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla osób zarządz...
€31,19
€31,19

Ustawa o finansach publicznych

Opracowanie Zbiorowe
„Ustawa o finansach publicznych” broszura – zawiera jedno... „Ustawa o finansach publicznych” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o fi...
Opracowanie Zbiorowe
€3,93
€3,93

Ustawa o rachunkowości w jednostkach fin...

W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP sto... W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP stosować zapisy ustawy o rachunkowości przedstawiamy Państwu pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek ...
€51,95
€51,95

Prawne aspekty publicznego finansowania ...

Prezentowana publikacja stanowi pierwsze tak obszerne, ws... Prezentowana publikacja stanowi pierwsze tak obszerne, wszechstronne i pogłębione opracowanie naukowe dotyczące prawnych aspektów publicznego finansowania partii politycznych działających w Polsc...
€3,70
€3,70

Dług publiczny a wzrost gospodarczy

Problem długu publicznego i jego oddziaływania na długo- ... Problem długu publicznego i jego oddziaływania na długo- i krótkookresową równowagę makroekonomiczną stał się w ostatnich kilku latach jednym z częściej poruszanych w literaturze ekonomicznej. Mi...
€8,31
€8,31

Podstawy finansów publicznych Ćwiczenia ...

Zbiór ćwiczeń pt. „Podstawy finansów publicznych” jest pr... Zbiór ćwiczeń pt. „Podstawy finansów publicznych” jest przeznaczony dla słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik administracji. Może być również wykorzystywany przez stude...
€3,75
€3,75

Finanse publiczne Współczesne ujęcie.

Najnowsza i kompletna publikacja z zakresu finansów publi... Najnowsza i kompletna publikacja z zakresu finansów publicznych na polskim rynku. Książka przygotowana została na podstawie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika „Finans...
€26,59
€26,59

Podstawy finansów i prawa finansowego

Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został n... Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został napisany przez autorów reprezentujących trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz...
€21,07 €17,81
€21,07 €17,81

Czy dług publiczny musi rosnąć? Analiza ...

Jeżeli by potraktować światowy dług publiczny brutto jako... Jeżeli by potraktować światowy dług publiczny brutto jako 100%, to ponad osiem dziesiątych tej całości – czyli prawie 70% światowego PKB – stanowi dług zaciągnięty przez sześć państw: USA, Japon...
€7,81
€7,81

Obligacje w finansowaniu zadań publiczny...

Niniejsza monografia stanowi pierwsze polskojęzyczne opra... Niniejsza monografia stanowi pierwsze polskojęzyczne opracownie przedstawiające obligacje jako spodób finansowania zadań publicznych. Autor prezentuje je w sposób całościowy - z punktu widzenia r...
€19,62
€19,62

Formy organizacyjno-prawne jednostek sek...

W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych: ... W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych: - ze szczególnymi zasadami rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasad wynikających z ustawy o rachunkowości - z likwidacją niektór...
€9,05
€9,05

Podstawy finansów publicznych Kwalifikac...

Podręcznik do nauki zawodu technik administracji realizuj... Podręcznik do nauki zawodu technik administracji realizujący treści z zakresu części 3 kwalifikacji A.68 (Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych). Prezentuje wiedzę z z...
€9,89
€9,89