Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pr...

W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono p... W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono procedury związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy z nauczycielami, w tym m.in.: - ustawowe przesłanki zatrudniania n...
€37,90
€37,90

Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora s...

Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieni... Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.: - sposoby, tryby i warunki na...
€18,03
€18,03

Finansowanie zadań oświatowych

W książce przedstawiono sposób tworzenia planu finansoweg... W książce przedstawiono sposób tworzenia planu finansowego oraz realizację budżetu w samorządowej jednostce oświatowej, jak również źródła finansowania zadań oświatowych (dotacje i pozyskiwanie ś...
€25,61
€25,61

Awans zawodowy w 18 krokach na starych i...

Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże s... Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się ze spełnieniem przez nauczycieli wielu wymagań i przygotowaniem szeregu dokumentów. Za prawidłowy przebieg całej procedury odpowiada dy...
€14,80
€14,80

Polityka rachunkowości w kulturze Odpowi...

Odpowiedzi na 70 pytań księgowych i dyrektorów uwzględnia... Odpowiedzi na 70 pytań księgowych i dyrektorów uwzględniające ostatnie zmiany w rachunkowości. Sprawdź, co może być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Sprawdź także, jak korygować pows...
€17,89
€17,89

Teatr w Polsce 2018 Dokumentacja sezonu ...

Opracowanie Zbiorowe
"Teatr w Polsce 2018" zawiera - jak osiem poprzednich roc... "Teatr w Polsce 2018" zawiera - jak osiem poprzednich roczników - pełną dokumentację wszystkich wydarzeń (premier, repertuarów, kolejnych edycji festiwali), które odbyły się w sezonie 2016/17 ora...
Opracowanie Zbiorowe
€12,45
€12,45

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Kom...

W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - P... W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: - nowe zasady finansowania uczelni, - powoływ...
€39,01
€39,01

Uchwały, regulaminy i procedury szkolne ...

Książka "Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompend... Książka "Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego" to nowe wydanie bestsellerowej pozycji! Stan prawny: styczeń 2019. Zbiór dokumentów szkolnych wraz ze szczegó...
€18,74
€18,74

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szko...

Książka "Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu - pra... Książka "Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu - praktyczne zastosowanie nowych przepisów" to zbiór przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego oraz ich interpretacji i dokumentów szkolnych...
€18,14
€18,14

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, ...

Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi na świecie ... Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi na świecie komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Traktat ten został ratyfikowany przez 168 państw ze wsz...
€77,40
€77,40

Karta Nauczyciela Komentarz

Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dn... Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. W komentarzu uwzględniono wa...
€48,93
€48,93

Własność zabytku a dyskrecjonalna władza...

Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznop... Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznoprawnym instytucji prawa publicznego, w tym m.in. w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego w zderzeniu z aspektami o charakte...
€10,65
€10,65

Ochrona danych osobowych w szkole i prze...

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane ... Książka stanowi zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ochroną danych osobowych w szkole oraz przedszkolu dotyczące m.in.: - bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie...
€12,73
€12,73

Szkoły doktorskie Komentarz do art. 198-...

Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ... Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0) przewiduje utworzenie szkół doktorskich jako jedynej zorganizowanej formy kształcenia doktorantów. Prowadzenie szkół doktorski...
€9,89
€9,89

Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczy...

Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych reg... Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela, w tym informacje o nowych przepisach Karty Nauczyciela m.in. dotyczące urlopów...
€15,43
€15,43

Rachunkowość jednostek oświatowych

Książka przybliża i systematyzuje zagadnienia dotyczące g... Książka przybliża i systematyzuje zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich rachunkowości. Autorka omawia wytyczne w zakresie organizacji rachun...
€15,43
€15,43

57 problemów zarządzania oświatą

Książka zawiera wskazówki pozwalające na zrozumienie proc... Książka zawiera wskazówki pozwalające na zrozumienie procesów zarządzania specyficznych dla systemu oświaty. Autorzy omawiają podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które uła...
€12,78
€12,78

Finansowanie zadań oświatowych

Przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. nowa ustawa o... Przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – w zasadniczej części – weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Reguluje ona zasady finansowania oświaty public...
€33,44
€33,44

Karta Nauczyciela Komentarz

W komentarzu przeprowadzono szczegółową analizę praw i ob... W komentarzu przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak: - nawiązanie, zmiana i rozwi...
€43,99
€43,99

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszko...

Publikacja Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu oma... Publikacja Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu omawia regulacje wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązującym od 1 września 2017 r. Konieczność przyjęcia nowego roz...
€12,74
€12,74

Ochrona danych osobowych w oświacie

W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia... W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych różnych typów, wraz z przykładami zastosowania nowych rozwiązań. Przewodnik objaśnia także pods...
€12,68
€12,68

Ochrona danych osobowych w szkole i prze...

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentar... Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy n...
€12,74
€12,74

Swoboda wypowiedzi artystycznej Standard...

W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wyp... W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wypowiedź artystyczna, określa jej granice, a także podaje uzasadnienie jej ochrony. Analizuje również relacje wolności wypowiedzi artystyczn...
€33,46
€33,46

Statut branżowej szkoły I stopnia i szko...

Dowiedz się kto i kiedy przygotowuje statut szkoły branżo... Dowiedz się kto i kiedy przygotowuje statut szkoły branżowej I stopnia i szkoły policealnej. Sprawdź jakie przepisy prawne stanowią podstawę opracowania i uchwalenia statutu. Dowiedz się jak p...
€20,42
€20,42